Privacyverklaring

Sinds medio 2018 bestaat er de Wet AVG, een nieuwe Privacywet.

Uitgangspunt is dat alle persoonsgegevns met zorg behandeld en geheim dienen te blijven.

Voetverzorging Marly Hol verwerkt persoonsgegevens over U omdat U gebruik maakt van mijn diensten.

Middels onderstaand formulier geeft U mij toestemming om deze gegevens te verwerken.

Toestemmingsformulier privacy beleid.

PERSOONSGEGEVENS.

Ik,………………………………………………………………………………………………………………………………………………..geef mijn pedicure Marly Hol, toestemming om de volgende gegevens in haar klantenbestand vast te leggen.  

0. Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn N.A.W. gegevens (naam, adres, woonplaats,  telefoonnummer, emailadres etc.) noodzakelijk voor administratie, facturering en contacten met overige (medische) personen zoals artsen, verzorgende, (wijk)verpleegkundige, podotherapeut en/of meewerkende collega pedicure.

0. Ik geef toestemming voor het opnemen en noteren van mijn voetklachten op een papieren en/of digitale voetenkaart voor het goed kunnen uitoefenen van de behandeling/verzorging van mijn voetprobleem of problemen. Ook voor collegiaal overleg en/of een eventuele doorverwijzing naar de behandelende (huis)arts en/of andere (medische) disciplines.

0. Ik geef toestemming voor het vastleggen van mijn medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen, hartproblemen (gebruik bloedverdunners), het hebben van Diabetes, vorm van reuma, vaatproblemen, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie) etc.

0. Ik geef toestemming voor het eventueel digitaal nemen en vastleggen van foto’s van mijn voetproblemen met betrekking tot controle van de vooruitgang van de behandeling en eventueel voor collegiaal overleg en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines.

Ik heb te allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemmingen, om welke reden dan ook,   in te trekken.     
Mijn hiervoor genoemde pedicure zal dit ook moeten melden aan derden die noodzakelijkerwijze betrokken zijn/waren bij de dienstverlening.


NAAM………………………………………………………………             DATUM…………………………            


               

HANDTEKENING                                                                                                                                                Vrusschemigerweg 22; 6417 PC Heerlen;  06- 83 79 40 31


Bijzondere  en/of gevoelige gegevens verwerk ik niet.

 

Hoe lang bewaar ik Uw gegevens:

Niet langer dan  noodzakelijk is

.              doorlopend zolang er sprake is van een klantrelatie

.              tot het einde van het boekjaar bij beëindiging van de klantrelatie.